Danh sách 98 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Hành Chính

Danh sách 98 đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính hay, và tiêu biểu nhất cho các bạn sinh viên tham khảo. Luật hành chính là gì? ngành luật hành chính là bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành – điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Luật hành chính quy định việc tổ chức các cơ quan nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành – điều hành; quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan đó và của cán bộ, nhân viên cũng như của các cơ quan, tổ chức nhà nước, xã hội và công dân trong lĩnh vực quản lí nhà nước.

Luật hành chính bao gồm không chỉ những luật lệ về tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lí hành chính nhà nước, các công sở, về các quy tắc trật tự, an ninh, an toàn xã hội, mà còn cả những chế định ngày càng phát triển vạ quản lí kinh tế – văn hoá, xã hội, về những quan hệ giữa Nhà nước và các tổ chức, đơn vị kinh tế, tập thể và cá nhân. Cho nên việc lựa chọn một đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật hình chính, các bạn sinh viên sẽ rất vất vả trong việc lựa chọn đề tài sao cho phù hợp. Hiểu được những vấn đề các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trước mắt, hôm nay dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp, sẽ chia sẻ cho các bạn sinh viên ngành luật tham khảo Danh sách 98 đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính hay nhất. Các bạn cùng tham khảo đề tài dưới đây nhé.

Ngoài ra, các bạn có nhu cầu làm thuê luận văn thạc sĩ ngành luật thì liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành luật của vanmau.com nhé.

Danh sách 98 đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính

Danh sách 98 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Hành Chính 1
Danh sách 98 Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính
 1. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.
 2. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ, cơ quan ngang Bộ (chọn một Bộ nào đó).
 3. Phiên họp Ủy ban nhân dân. Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 4. Quy trình xử lý kỷ luật công chức/viên chức: thực trạng và hướng hoàn thiện.
 5. Cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ: trực trạng và giải pháp.
 6. Hoàn thiện pháp luật về chức năng, nhiệm vụ đơn vị sự nghiệp công lập.
 7. Xử lý kỷ luật viên chức. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính
 8. Trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức.
 9. Xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã, huyện, hoặc tỉnh.
 10. Trách nhiệm vật chất của công chức.
 11. Thi tuyển viên chức.
 12. Tuyển dụng công chức.
 13. Xét tuyển công chức, viên chức.
 14. Những quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người.
 15. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
 16. Các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 17. Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người.
 18. Các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính với việc đảm bảo quyền con người.
 19. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của chính quyền đô thị và nông thôn.
 20. Chế độ làm việc sau tuyển dụng của viên chức.
 21. Thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
 22. Biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính.
 23. Biện pháp quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
 24. Hình thức xử phạt phạt tiền. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính
 25. Các biện pháp khắc phục hậu quả.
 26. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính.
 27. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
 28. Pháp luật về cán bộ cấp xã, công chức cấp xã.
 29. Trách nhiệm kỷ luật của công chức, viên chức.
 30. Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
 31. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.
 32. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 33. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 34. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.
 35. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 36. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu – Thực tiễn và kiến nghị.
 37. Quyền cư trú của công dân. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính
 38. Quản lý nhà nước về Báo điện tử ở Việt Nam hiện nay.
 39. Quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính.
 40. Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.
 41. Quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng tại địa phương (cụ thể).
 42. Các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm hành chính.
 43. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.
 44. Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh – Thực tiễn và kiến nghị.
 45. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính – Thực tiễn và kiến nghị.
 46. Hoạt động thanh tra xây dựng tại quận/huyện X. thành phố Hồ Chí Minh.
 47. Vấn đề luân chuyển cán bộ, công chức – Thực trạng và kiến nghị.
 48. Quản lý hành chính Nhà nước đối với trường học dân lập.
 49. Thi tuyển và thi nâng ngạch công chức – Thực trạng và kiến nghị.
 50. Các biện pháp xử lý hành chính khác – Lý luận và thực tiễn.
 51. Các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính – Lý luận và thực tiễn.
 52. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng – Thực trạng và kiến nghị.
 53. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh – Thực trạng và kiến nghị.
 54. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ khẩu – Thực trạng và kiến nghị.
 55. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch – Thực trạng và kiến nghị.
 56. Quy trình ban hành văn bản của UBND tỉnh và UBND huyện trong quản lý hành chính.
 57. Vấn đề phân công nhiệm vụ, quyền hạn trong UBND các cấp.
 58. Vấn đề ban hành văn bản giữa UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh.
 59. Dân chủ cơ sở – Lý luận và thực tiễn. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính
 60. Khiếu nại, tố cáo của công dân – Lý luận và thực tiễn.
 61. Hoạt động chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính – Thực trạng và kiến nghị.
 62. Trách nhiệm kỷ luật của công chức – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 63. Tuyển dụng công chức – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 64. Chế độ công chức, công vụ trong pháp luật của các nước trên thế giới.
 65. Các biện pháp tăng cường trách nhiệm của công chức trong điều kiện nền kinh tế xã hội hiện nay.
 66. Dịch vụ hành chính công trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam.
 67. Hoàn thiện cơ chế giám sát tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính.
 68. Cơ chế “một cửa” trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, qua thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh.
 69. Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng – Thực trạng và kiến nghị.
 70. Phân cấp quản lý giữa chính quyền tỉnh, thánh phố với chính quyền quận, huyện, qua thực tiễn tại TP. Hồ Chí Minh.
 71. Vai trò của UBND trong việc thực hiện các biện pháp xử lý hành chính khác.
 72. Thanh tra chuyên ngành – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 73. Hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.
 74. Thanh tra theo cấp hành chính – Lý luận và thực tiễn.
 75. Thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ.
 76. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ.
 77. Vai trò của luật hành chính Việt Nam trong đấu tranh chống tham nhũng.
 78. Vấn đề chống lãng phí của cán bộ, công chức.
 79. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính.
 80. Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức.
 81. Hội đồng xử lý kỷ luật công chức, viên chức.
 82. Hợp đồng làm việc của viên chức. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính
 83. Vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức.
 84. Xét tuyển công chức: thực trạng và giải pháp.
 85. Nhiệm vụ, quyền hạn UBND các cấp.
 86. Cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam.
 87. Thẩm quyền áp dụng hình thức phạt tiền đối với vi phạm hành chính.
 88. Hình thức xử phạt bổ sung: thực trạng và giải pháp.
 89. Vấn đề áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính.
 90. Vấn đề hoãn, miễn, giảm, nộp phạt nhiều lần đối với hình thức phạt tiền.
 91. Cơ chế kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức.
 92. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra của thanh tra viên.
 93. Thanh tra nhân dân và việc phát huy dân chủ ở cơ sở.
 94. Tăng cường tính tự chủ của các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 95. Vấn đề xử ly kỷ luật đối với công chức, viên chức tự ý bỏ việc.
Đọc thêm  Tổng Hợp 40 Đề Tài Luận Văn Du Lịch Dễ Làm Nhất (2020)

Danh sách 98 đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính hay nhất. Trên đây mà dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp muốn chia sẻ đến với các bạn sinh viên đang theo học ngành luật những đề tài hay nhất. Ngoài ra, những đề tài trên đây bạn nào còn chưa hài lòng và không phù hợp thì liên hệ trực tiếp với vanmau.com để được tư vấn những đề tài hợp với mỗi bạn nhất nhé. vanmau.com còn có thêm nhiều dịch vụ khách như là: Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, dịch vụ làm thuê luận văn tốt nghiệp, dịch vụ làm thuê luận văn đại học, làm thuê khóa luận, chuyên đề, tiểu luận và các bài thực tập nghề nghiệp. Nếu như các bạn có nhu cầu muốn thuê dịch vụ làm thuê thì nhắn tin qua ZALO: 0932.091.562 cho mình nhé.

Ngoài ra, các bạn sinh viên còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hay chưa có thời gian làm đề cương và làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp thì có thể liên hệ trực tiếp đến Luận văn Panda để được hỗ trợ làm bài, cũng như bảng giá viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp nhé, xem tại đường link dưới đây.

===>>> Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, CẤU TRÚC CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LUẬT HÀNH CHÍNH

Tên đề tài

Tên đề tài phải nêu được vấn đề nghiên cứu cũng như phạm vi giới hạn (đối tượng, không gian, thời gian,…) của nghiên cứu.

Tên đề tài phải hết sức ngắn gọn, từ ngữ phải của thể và chính xác về mặt khoa học, đại chúng, không có từ thừa, từ lặp, không được viết tắt.

Đọc thêm  Tham khảo 10 luận văn, tiểu luận kế toán tiêu thụ hay nhất 

Lời cam đoan

Người viết phải cam đoan các số liệu và kết quả thu được là do bản thân trực tiếp theo dõi, thu thập với một thái độ hoàn toàn khách quan, trung thực, các tài liệu đã trích dẫn của các tác giả đều được liệt kê đầy đủ, không sao chép bất cứ tài liệu nào mà không có trích dẫn.

Lời cảm ơn

Người viết bày tỏ sự cảm ơn tới các cá nhân, tổ chức đã hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ hoặc hợp tác với mình trong quá trình thực hiện đề tài và viết báo cáo kết quả.

Mục lục Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính

Tạo mục lục tự động 3 cấp.

Các từ viết tắt

Nếu một từ hoặc một cụm từ được lặp lại nhiều lần trong Báo cáo tốt nghiệp, để tránh trùng lặp dài dòng, nên viết tắt các từ, cụm từ này. Những từ hoặc cụm từ được viết tắt, ngay sau lần sử dụng đầu tiên phải chú giải cách viết tắt trong ngoặc đơn kèm theo. Sau đó chỉ sử dụng từ viết tắt, không sử dụng lại các từ, cụm từ đầy đủ. Danh mục các chữ viết tắt gồm 2 cột chính: cột các từ hoặc cụm từ đầy đủ; cột từ viết tắt.

Danh mục các bảng

 • Các bảng biểu được đánh số thứ tự theo từng chương của báo cáo.
 • Ví dụ: Bảng 3.1 là bảng thứ nhất của chương 3.
 • Danh mục các bảng gồm số thứ tự bảng và tên bảng.

Danh mục các hình (gồm sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, hình vẽ, ảnh)

 • Các hình được đánh số thứ tự theo từng chương của báo cáo.
 • Ví dụ: Hình 2.2 là hình thứ hai của chương 2.
 • Danh mục các hình gồm số thứ tự hình và tên hình.

Phần mở đầu Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính

 • – Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài, lý do chọn đề tài.
 • – Tổng quan các công trình đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài (Giới thiệu và đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan đến đề tài).
 • – Mục tiêu nghiên cứu (các mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài).
 • – Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
 • – Phương pháp nghiên cứu (phương pháp, cách thức thực hiện đề tài).
 • – Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài.
 • – Bố cục của báo cáo tốt nghiệp.

Phần nội dung chính của khóa luận tốt nghiệp

Giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đã được đề ra trong phần mở đầu theo đúng phương pháp và giới hạn của đề tài.

Kết luận và kiến nghị

 • – Kết luận nhằm đưa ra một tóm tắt kết quả nghiên cứu bao gồm:
 • + Những điểm mới rút ra được (quan trọng nhất) liên quan đến mục tiêu nghiên cứu;
 • + Những nội dung có thể ứng dụng được trong thực tiễn;
 • – Kiến nghị nhằm nêu được:
 • + Những điểm còn tồn tại của đề tài nghiên cứu (hướng cho nghiên cứu tới);
 • + Những kiến nghị liên quan đến đề tài và ứng dụng của đề tài trong thực tiễn.

Lưu ý tránh các trường hợp sau:

 • + Kết luận quá dài, quá chi tiết, dày đặc số liệu; kết luận cả những nội dung mà đề tài không nghiên cứu giải quyết;
 • + Kiến nghị chung chung, thiếu cụ thể hoặc không xuất phát từ kết quả nghiên cứu.

Quy định việc trích dẫn tài liệu Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính

Hình thức trích dẫn:

 • + Trích dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,…của bản gốc vào bài viết.
 • Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác tửng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn.
 • “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”, [số, tài liệu tham khảo] đặt trong ngoặc vuông.
 • + Trích dẫn gián tiếp là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học.
 • Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng và chính xác để tránh diễn dịch sai, đảm bảo trung thành với nội dung của bản gốc.
 • + Trích dẫn thứ cấp là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác.

Ví dụ khi người viết muốn trích dẫn một thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng không tìm được trực tiếp bản gốc tác giả A mà thông qua một tài liệu của tác giả B. Khi trích dẫn theo cách này không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong danh mục tài liệu tham khảo.

Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.

Một số nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo

 • + Tài liệu tham khảo có thể được trích dẫn và sử dụng trong các phần đặt vấn đề, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bản luận. Phần giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị không sử dụng tài liệu tham khảo.
 • + Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ bài viết và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • + Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang.

Ví dụ: [15, 314-315]

Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và theo thứ tự tăng dần, cách nhau bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng.

Đọc thêm  Hướng dẫn cách căn lề luận văn tốt nghiệp chuẩn, trang trọng nhất

Ví dụ: [19],[25],[41]

Tài liệu tham khảo Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính

 • – Xếp riêng theo các nhóm ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga,…)
 • – Xếp theo trình tự a, b, c của tên tác giả đầu tiên, nhưng không đảo tên lên trước họ (đối với tiếng Việt) hoặc của họ của tác giả đầu tiên (đối với tiếng nước ngoài);
 • – Nếu các tài liệu cùng tên tác giả thì xếp theo thứ tự thời gian.
 • Các tài liệu của cùng tác giả xuất bản trong cùng một năm thì ghi thêm a, b, c,….

Ví dụ: 1974a, 1974b,…;

 • – Tài liệu không có tên tác giả: xếp theo thứ tự a, b, c của từ đầu tiên của tên cơ quan ban hành văn bản;
 • – Đánh số thứ tự liên tục từ đầu tới cuối (không phân biệt ngôn ngữ);
 • – Tài liệu là sách, luận án, báo cáo:
 • + Tên các tác giả hoặc cơ quan phát hành văn bản
 • + (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • + Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Ví dụ:

 • (1) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
 • (2) Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lí luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
 • (3) Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh, Luận án Tiến sĩ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.
 • – Tài liệu là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách:
 • + Tên các tác giả Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính
 • + (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Ttên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Tập (không có dấu ngăn cách)
 • + (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Các số trang. (gạch ngang giữ hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Ví dụ:

 • (4) Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr.10-16.
 • – Tài liệu khai thác trực tuyến (trên mạng): Phần nguồn gốc tài liệu: ghi đường dẫn tới tận địa chỉ của văn bản trích dẫn (tên tệp có phần mở rộng là .html, hoặc .doc, hoặc .pdf) và ngày tháng năm khai thác tài liệu.
 1. Phụ lục (nếu có)

Nêu các ảnh, hình vẽ, số liệu thô, mẫu phiếu điều tra, phương pháp theo dõi các chỉ tiêu (nếu thấy cần thiết).

Để có thêm nhiều đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật cho các bạn sinh viên tham khảo, và những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật điểm cao, những khái niệm, đặc điểm vai trò hay những bài học kinh nghiệp từ những bài báo cáo khóa trước, các bạn có thể truy cập tại đường link sau đây:

====>>> Khóa luận tốt nghiệp ngành luật

LƯU Ý HÌNH THỨC TRÌNH BÀY TRONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH

1. Độ dài của bài Báo cáo tốt nghiệp

 • Tối thiểu 40 trang, tối đa không quá 50 trang (in một mặt).

2. Mẫu bìa báo cáo tốt nghiêp

Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính

 • Theo mẫu 4 trong bộ biểu mẫu đính kèm (in bìa cứng).

3. Các quy định về định dạng trang

Hướng dẫn chi tiết cách viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp mới nhất

 • + Khổ trang: A4;
 • + Lề trái: 3,5 cm; lề phải, đầu trang và cuối trang: 2 cm;
 • + Font chữ: Time News Roman, cỡ chữ 14;
 • + Cách đoạn: before: 4 pt, after: 4 pt;
 • + Cách dòng: At least: 20 pt.

4. Các quy định về đánh số trang trong báo cáo tốt nghiệp

 • + Trang bìa phụ và các trang Lời cam đoan, Lời cảm ơn, Danh mục từ viết tắt, Danh mục các bảng, Danh mục các hình, Mục lục và Phụ lục đánh chữ số La Mã thường (i, ii, iii, iv,…)
 • + Từ phần “Mở đầu” đến hết phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1, 2, 3,…), đặt canh giữa ở cuối trang.

5. Quy định đánh số đề mục Đề tài khóa luận tốt nghiệp trong ngành luật Hành chính

 • Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:

CHƯƠNG 1: CĂN GIỮA, CHỮ VIẾT HOA, ĐẬM

 • 1.1. CĂN ĐỀU HAI BÊN, CHỮ VIẾT HOA.
 • 1.1.1. Căn đều hai bên, chữ viết thường, đậm.
 • 1.1.1.1. Căn đều hai bên, chữ viết thường, nghiêng.

Cách thức bố trí cuốn báo cáo theo thứ tự như sau (có mẫu đính kèm):

Cách Trình Bày Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp ĐIỂM CAO

 1. Trang bìa cứng (xem mẫu 4)
 2. Trang bìa lót (tức là in lại trang bìa cứng trên bằng giấy trắng)
 3. Trang lời cam đoan
 4. Trang lời cảm ơn
 5. Trang danh mục từ viết tắt (nếu có)
 6. Trang danh mục các bảng (nếu có)
 7. Trang danh mục các hình (nếu có)
 8. Trang mục lục
 9. Phần mở đầu (bắt đầu đánh số trang 1, 2, 3,…)
 10. Các trang kế tiếp sẽ trình bày các chương của báo cáo
 11. Phần kết luận
 12. Trang danh mục tài liệu tham khảo
 13. Trang phụ lục (nếu có) Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật Hành chính

– Lưu ý: Nghiêm cấm sinh viên có hành vi sao chép trong nội dung báo cáo tốt nghiệp. Nếu phát hiện sao chép sẽ bị đánh rớt và buộc phải đóng tiền làm lại báo cáo tốt nghiệp khóa sau. Nếu sử dụng nội dung bài viết của tác giả khác thì phải trích dẫn nguồn theo quy định.

Xem thêm: Top 5 mẫu lời cảm ơn trong luận văn tốt nghiệp

Scroll to Top