Luận Văn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Kho 20 Mẫu Luận Văn Quản Trị Nguồn Nhân Lực Đạt Điểm Cao

Luận văn là một công trình nghiên cứu quan trọng áp dụng đối với sinh viên năm cuối hoặc sau đại học. Tuy nhiên, không ít người vẫn gặp khó khăn trong quá trình lựa chọn đề tài cũng như thực hiện bài luận văn của mình. Bài viết dưới đây Tri Tthức Cộng Đồng tổng hợp hơn 20 mẫu luận văn Quản Trị Nguồn Nhân Lực với mục đích hỗ trợ sinh viên, học viên hoàn thành bài tập này tốt hơn. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết nhé!

Luận Văn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

1. Mẫu luận văn quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng

– Tên đề tài:

“QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN” – Tác giả Bùi Thị Thu Phương, ngành Quản lý kinh tế, Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên (2019).

– Giới thiệu đề tài luận văn

Đối với mỗi đơn vị kinh doanh, con người luôn là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự phát triển, thành bại của doanh nghiệp. Nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, các yếu tố như công nghệ, máy móc, của cải vật chất,.. đều có thể mua hoặc học hỏi, sao chép được, duy chỉ có con người là không thể. Do đó việc quản lý con người, hay quản lý nguồn nhân lực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc khai thác và sử dụng yếu tố con người trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng cũng như phát triển bền vững hệ thống ngân hàng trong bối cảnh hiện nay, tác giả Bùi Thị Phương Thu đã lựa chọn đề tài nghiên cứu trên làm luận văn tốt nghiệp của mình.

– Mẫu Mục lục của bài Luận Văn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………………………………………………………i

LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………………………………………………ii

MỤC LỤC………………………………………………………………………………………………………….iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT …………………………………………………………………….vii

DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………………………………………………………..viii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ…………………………………………………………………………………….x

MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………………1

  1. Tính cấp thiết của đề tài ……………………………………………………………………………..1
  2. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………………………………..3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………..3
  4. Ý nghĩa khoa học của luận văn ………………………………………………………………………4
  5. Kết cấu của luận văn …………………………………………………………………………………..4
Đọc thêm  Top 10 bài thuyết trình luận văn thạc sĩ hay và chi tiết nhất mà quý bạn đọc không nên bỏ qua

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG…..5

1.1. Cơ sở lý luận về quản lý NNL tại ngân hàng………………………………………………………..5

1.1.1. Các khái niệm cơ bản……………………………………………………………………………..5

1.1.2. Mục tiêu, vai trò của quản lý NNL …………………………………………………………….13

1.1.3. Các nguyên tắc quản lý NNL………………………………………………………………………16

1.1.4. Nội dung quản lý NNL……………………………………………………………………………. 17

1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý NNL của ngân hàng ……………………………………..25

1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý NNL trong ngân hàng ……………………………………………..27

1.2.1. Kinh nghiệm quản lý NNL tại một số đơn vị …………………………………………………..27

1.2.2. Bài học kinh nghiệm về quản lý NNL cho NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ………….31

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………..31

2.1. Câu hỏi nghiên cứu ……………………………………………………………………………….31

2.2. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………………………. 32

2.2.1. Khung nghiên cứu của luận văn……………………………………………………32

2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp ……………………………………………..33

2.2.3 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp…………………………………………………………33

2.2.4. Phương pháp tổng hợp thông tin………………………………………………………….35

2.2.5. Phương pháp phân tích thông tin ……………………………………………………………….35

2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu…………………………………………………………………..36

2.3.1. Chất lượng NNL tại NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên……………………………………… 36

2.3.2. Quy mô và cơ cấu NNL tại NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ……………………………..37

2.3.3. Công tác nâng cao chất lượng NNL tại NHNN CN tỉnh Thái Nguyên……………………….38

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NNL TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN ….40

3.1. Tổng quan về NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ……………………………………………….. 40

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ……………………………………………………………….40

3.1.2. Chức năng – nhiệm vụ………………………………………………………………………………… 41

3.2. Đặc điểm về tổ chức NNL của NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên……………………………..43

3.2.1. Cơ cấu tổ chức…………………………………………………………………………………………43

3.2.2. Quy mô NNL và trình độ chuyên môn ……………………………………………………………… 44

3.2.3. Tình hình số lượng NNL theo độ tuổi và giới tính …………………………………………….47

3.3. Thực trạng công tác quản lý NNL của NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018…… 49

3.3.1. Hoạch định NNL……………………………………………………………………………………….49

3.3.2. Tuyển dụng NNL …………………………………………………………………………………….51

3.3.3. Thù lao và đãi ngộ…………………………………………………………………………………..56

3.3.4 Đào tạo và phát triển NNL………………………………………………………………………… 63

3.3.5. Sắp xếp công việc, luân chuyển, bổ nhiệm…………………………………………………… 67

3.3.6. Đánh giá người lao động…………………………………………………………………………70

3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý NNL tại NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên……..77

3.4.1. Nhân tố khách quan………………………………………………………………………………..77

Đọc thêm  Cách viết mục tiêu nghiên cứu - mục đích nghiên cứu khoa học chuẩn nhất

3.4.2. Nhân tố chủ quan ………………………………………………………………………………….81

3.5. Đánh giá chung về công tác quản lý NNL tại NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên………….83

3.5.1 Kết quả đã đạt được ………………………………………………………………………………..83

3.5.2 Hạn chế và tồn tại…………………………………………………………………………………..84

3.5.3. Nguyên nhân của hạn chế và tồn tại …………………………………………………………..85

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN ………………..87

4.1. Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021………..87

4.1.1. Mục tiêu……………………………………………………………………………………………….87

4.1.2. Nhiệm vụ………………………………………………………………………………… 87

4.2. Quan điểm, định hướng và mục tiêu quản lý NNL……………………………..90

4.2.1. Quan điểm, định hướng quản lý NNL của NHNN Việt Nam ……………………………….90

4.2.2. Quan điểm, định hướng quản lý NNL của NHNN CN tỉnh Thái Nguyên………………….91

4.2.3. Mục tiêu, nhiệm vụ quản lý NNL tại NHNN CN tỉnh Thái Nguyên ………………….91

4.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân tại NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên…93

4.3.1. Hoàn thiện cơ cấu NNL tại ngân hàng…………………………………………………… 93

4.3.2. Nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng cho NNL ………………………………………….94

4.3.3. Nâng cao động lực thúc đẩy NNL ………………………………………………………….. 100

4.3.4. Nâng cao nhận thức cho NNL…………………………………………………………………. 101

4.4. Một số kiến nghị………………………………………………………………………………..102

4.4.1. Đối với NHNN Việt Nam …………………………………………………………………..102

4.4.2 Đối với tỉnh Thái Nguyên ……………………………………………………………………..102

KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………….103

TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………….104

PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………….106

Tham khảo chi tiết nội dung luận văn về Quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Nhà nước TẠI ĐÂY

2. Mẫu luận văn quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

– Tên đề tài Luận Văn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

“PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG DŨNG” – Tác giả Nguyễn Thị Hòa, Chuyên ngành Quản trị nhân lực, Trường Đại học Lao động- Xã hội (2016).

– Giới thiệu đề tài nghiên cứu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nguồn nhân lực được xem là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh và sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Do đó, việc phát triển nhân lực là yếu tố cần thiết nhằm nâng cao chất lượng lao động, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững cho đơn vị kinh doanh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy các doanh nghiệp tại Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện, chưa coi việc đầu tư cho nguồn nhân lực là một khoản đầu tư cần thiết cho sự phát triển dài hạn trong tương lai. Do đó, tác giả đi nghiên cứu những hạn chế, đánh giá, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp cho Công ty TNHH Hùng Dũng để làm sáng tỏ vấn đề trên.

Đọc thêm  Hướng dẫn cách trình bày khóa luận tốt nghiệp chi tiết nhất

Link tải miễn phí mẫu luận văn của tác giả Nguyễn Thị Hòa bản pdf TẠI ĐÂY

3. Mẫu luận văn quản trị nguồn nhân lực dánh cho sau đại học

– Tên đề tài

“QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC” – Tác giả Nguyễn Ngọc Linh, Chuyên ngành QUản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (2017).

– Giới thiệu ngắn gọn về nội dung nghiên cứu

Bài luận văn được thực hiện nhằm hệ thống hóa những cơ sở lý luận, đồng thời xây dựng những giải pháp giúp doanh nghiệp phát huy tối đa vai trò của nhân tố con người trong hoạt động kinh doanh.

Bằng việc nghiên cứu toàn bộ những lý thuyết liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, đồng thời phân tích những nghiên cứu đã thực hiện trước đây, tác giả đã đưa ra những giải pháp cụ thể nhất để nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Lương thực miền Bắc.

Tải bản full bài luận văn thạc sĩ TẠI ĐÂY

4. Link tải 20 mẫu luận văn tốt nghiệp, thạc sĩ

Nhằm giúp sinh viên và các học viên thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm những tài liệu tham khảo liên quan đến Mẫu Luận văn quản trị nguồn nhân lực, Tri Thức Cộng Đồng xin chia sẻ “Bộ 20 mẫu luận văn tốt nghiệp, thạc sĩ”.

Link tải bao gồm những mẫu luận văn đạt điểm cao với những đề tài thiết thực, liên tục được bổ sung cập nhật giúp bạn hoàn thành bài luận văn của mình dễ dàng nhất.

Mong rằng với những chia sẻ trên đây, bạn đã có thêm nguồn tài liệu phong phú để hoàn thiện bài luận văn Quản trị nguồn nhân lực của mình. Văn mẫu chúc bạn bảo vệ thật thành công bài luận văn của mình nhé!

Scroll to Top