New Beginnings - SLAPD

Giới thiệu Nguyễn Huy Tự (1743 – 1790)

Tiểu sử Nguyễn Huy Tự (1743 – 1790) Nhà văn Nguyễn Huy Tự lúc nhỏ tên là Yên, tự Hữu Chi, hiệu Uẩn Trai, thụy Thông Mẫn. Ông sinh tháng Bảy, năm Quý Hợi, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 4 (1743), mất tháng Bảy năm Canh Tuất (1790). Nguyễn Huy Tự sinh ra trong một …

Giới thiệu Nguyễn Huy Tự (1743 – 1790) Read More »