How to Write a Novel. 10 Steps to Get Your Novel off the… | by Michelle  Richmond | Medium

Giới thiệu tác phẩm truyện Phan Trần

Giới thiệu tác phẩm truyện Phan Trần Truyện thơ Nôm khuyết danh, thể lục bát, gồm 940 câu, với nhiều bản in khác nhau, nhưng bản in sớm nhất có lẽ là của nhà sách Hà Nội Thịnh Văn Đường (1902). Các nhà nghiên cứu hầu như đã khẳng định được rằng truyện Phan Trần …

Giới thiệu tác phẩm truyện Phan Trần Read More »