The Pocket Notebook - Wanderings - Journals and Journeys

Giới thiệu nhà thơ Tự Đức (1829 – 1883)

Giới thiệu nhà thơ Tự Đức (1829 – 1883) Nhà thơ Tự Đức, tên chính là Nguyễn Hồng Nhậm, còn có tên khác là Nguyễn Phúc Thì, con trai thứ hai vua Thiệu Trị, là vua thứ tư triều Nguyễn, lên ngôi năm 1848, niên hiệu Tự Đức, sau khi mất, miếu hiệu là Dực …

Giới thiệu nhà thơ Tự Đức (1829 – 1883) Read More »