Văn tự sự và cách làm bài văn tự sự

Văn tự sự và cách làm bài văn tự sự

Văn tự sự là gì? Các yếu tố cần có khi làm một bài văn tự sự là gì? Làm sao để làm một bài văn tự sự hay?