journal and pen - Skybound Coaching & Training

Giới thiệu tác giả Vi Huyền Đắc

Giới thiệu tác giả Vi Huyền Đắc Nhà viết kịch Vi Huyền Đắc có bút danh là Giới Chi. Ông sinh ngày 18.12.1899, mất ngày 10.08.1976 tại Hà Nội. Quê gốc: Trà Cổ, tỉnh Quảng Ninh. Bố làm nghề kinh doanh, thầu khoán về đường sá, mỏ. Vị Huyền Đắc tốt nghiệp thành chung ở …

Giới thiệu tác giả Vi Huyền Đắc Read More »