Zen in the Art of the Bullet Journal | by Lance R. Fletcher | Medium

Giới thiệu nhà thơ Viễn Phương

Tiểu sử nhà thơ Viễn Phương Nhà thơ Viễn Phương, sinh ngày 1.5.1928, có tên khai sinh là Phan Thanh Viễn. Bút danh khác: Phương Viễn. Quê gốc: Tân Châu, tỉnh An Giang. Tham gia cách mạng từ năm 1945, ông là thanh niên cứu quốc, vệ quốc quân, cán bộ giáo dục, thông tin …

Giới thiệu nhà thơ Viễn Phương Read More »