copy space, notebook, wooden, journal, writing, diary, pencil, Notebooks,  colourful, pencils | Pxfuel

Giới thiệu nhà thơ Vũ Cán (1475 – ?) 

Tiểu sử nhà thơ Vũ Cán (1475 – ?)  Nhà thơ Vũ Cán, tự là Tùng Hiên. Quê gốc : làng Mộ Trạch, nay là xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ông là con Tiến sĩ Vũ Quỳnh (1450 – 1497), đỗ Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1502), thời gian đầu làm …

Giới thiệu nhà thơ Vũ Cán (1475 – ?)  Read More »